Privacy- en cookieverklaring Tang Recruitment B.V.

Tang Recruitment B.V. (hierna: ‘Tang Recruitment’) respecteert de privacy van iedereen van wie we persoonsgegevens verwerken, waaronder die van bezoekers en gebruikers van de website tangrecruitment.nl (hierna: ‘de website’). Tang Recruitment hecht veel belang aan de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Tang Recruitment verwerkt persoonsgegevens geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook General Data Protection Regulation of GDPR).

Tang Recruitment verwerkt persoonsgegevens die je zelf aan Tang Recruitment doorgeeft, zoals bij:

  • Telefonisch- of mailcontact;
  • Het als sluiten van een overeenkomst kandidaat of als opdrachtgever van Tang Recruitment of het verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst;
  • Het invullen van het contactformulier op de website;
  • Het met jouw toestemming plaatsen van jouw quotes of aanbevelingen op de website.

Tang Recruitment verwerkt persoonsgegevens (waaronder wordt verstaan; opgeslagen, gebruikt, gedeeld met derden en alle overige handelingen met betrekking tot persoonsgegevens) indien en voor zover dit gebeurt met jouw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

  1. a) Om uitvoering te geven aan een door jou bij Tang Recruitment ingediend contactverzoek, een tussen jou en Tang Recruitment gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van een verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst.

De door jou aan Tang Recruitment verstrekte persoonsgegevens worden alleen verwerkt voor de doeleinden waarvoor je deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om een contactverzoek of verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te kunnen behandelen, of om een met jou gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Wanneer je een overeenkomst met Tang Recruitment hebt gesloten, verwerken we de door jou verstrekte persoonsgegevens alleen wanneer en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is.

Schrijf je je bijvoorbeeld als kandidaat in bij Tang Recruitment, dan worden jouw persoonsgegevens verwerkt en gedeeld met potentiële opdrachtgevers voor zover nodig is om jou als kandidaat aan werk te kunnen helpen. Dit gebeurt zoveel mogelijk met jouw expliciete voorafgaande toestemming, maar deze toestemming kan ook impliciet besloten liggen in de overeenkomst die je als kandidaat met Tang Recruitment bent aangaan (je inschrijving). Op verzoek van opdrachtgevers van Tang Recruitment worden curricula vitae van kandidaten uit databanken die voor Tang Recruitment toegankelijk zijn, met opdrachtgevers gedeeld zonder dat daarvoor voorafgaand expliciete toestemming aan de betreffende kandidaat wordt gevraagd, dit omdat deze persoonsgegevens algemeen toegankelijk zijn.

Omgekeerd worden je persoonsgegevens, als je opdrachtgever van Tang Recruitment bent, gedeeld met bij Tang Recruitment ingeschreven kandidaten voor zover nodig is om potentieel geschikte matches met kandidaten tot stand te kunnen brengen. Wanneer een kandidaat door tussenkomst van Tang Recruitment een arbeidsovereenkomst met een opdrachtgever van Tang Recruitment aangaat, worden alle voor die tewerkstelling relevante persoonsgegevens van de kandidaat gedeeld met de betreffende opdrachtgever en omgekeerd.

  1. b) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Tang Recruitment.
  2. c) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tang Recruitment of van een derde, behalve wanneer jouw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Tang Recruitment of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Verder worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van jouw persoonsgegevens:

  • door de hostingprovider van Tang Recruitment om de website en e-mailvoorzieningen van Tang Recruitment te kunnen exploiteren;
  • door de exploitant van door Tang Recruitment gebruikte cloud-software voor de opslag van data (zoals OneDrive), en:
  • het delen van jouw persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens, met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Tang Recruitment te kunnen verzorgen.

Ook werkt Tang Recruitment samen met een externe webbeheerder en extern marketingbureau die/dat, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zouden kunnen verkrijgen tot de via de website door jou opgegeven persoonsgegevens.

Toegang tot persoonsgegevens

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Tang Recruitment toegang hebben tot jouw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Tang Recruitment persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven.

De personen die onder verantwoordelijkheid van Tang Recruitment vallen, evenals door Tang Recruitment ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw persoonsgegevens te respecteren.

Voor zover Tang Recruitment de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Tang Recruitment de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Tang Recruitment, zodat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Europese Economische Ruimte

Tang Recruitment slaat jouw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Tang Recruitment verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Tang Recruitment daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Tang Recruitment er zorg voor dat de verwerking van jouw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Tang Recruitment zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat jouw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast “normale persoonsgegevens” verwerkt Tang Recruitment soms mogelijk ook zogenoemde bijzondere persoonsgegevens, namelijk gegevens over de gezondheid en medische gegevens van kandidaten. Dit is van belang om te beoordelen in hoeverre de kandidaat geschikt is voor de betreffende functie en zodoende de vitale belangen van de betrokken persoon te beschermen. Tenzij de betreffende kandidaat daartoe onder omstandigheden niet in staat is, verwerkt Tang Recruitment deze bijzondere persoonsgegevens uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat.

Cookies die Tang Recruitment gebruikt

Tang Recruitment gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij jouw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van jouw apparaat. Cookies met alleen een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Via analytische cookies verzamelt Tang Recruitment gegevens voor onderzoek om een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Tang Recruitment gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er worden geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

Je kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Als je het gebruik van cookies beperkt, is het mogelijk dat de bepaalde functionaliteiten op  website niet optimaal werken.

Jouw rechten

Je hebt het recht om Tang Recruitment te verzoeken om inzage, wissen en rectificatie van jouw persoonsgegevens, evenals om beperking van de jou betreffende verwerking. Verder heb je het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van jou verkregen toestemming, heb je te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of, wanneer je in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Tang Recruitment slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Tang Recruitment legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tang Recruitment, kun je contact opnemen met Tang Recruitment. Tang Recruitment helpt je graag wanneer je vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tang Recruitment of wanneer je jouw persoonsgegevens wilt laten wijzigen of verwijderen.

Tang Recruitment B.V.
Weena 1105
3013AL te Rotterdam

E-mail: jason@tangrecruitment.nl
Tel: +31 6 21 49 31 38