Privacy- en cookieverklaring Tang Recruitment

Tang Recruitment B.V. (hierna: ‘Tang Recruitment’) respecteert de privacy van eenieder van wie persoonsgegevens door Tang Recruitment worden verwerkt, waaronder mede begrepen die van bezoekers en gebruikers van de website www.tangrecruitment.nl (hierna: ‘de website’). Tang Recruitment acht de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Tang Recruitment zal uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Tang Recruitment verwerkt persoonsgegevens die u zelf verschaft aan Tang Recruitment, zoals bij:

  • Telefonisch of mailcontact;
  • Het als kandidaat of als opdrachtgever van Tang Recruitment sluiten van een overeenkomst met Tang Recruitment of uw verzoek tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst;
  • Het invullen van het contactformulier op de website;
  • Het met uw toestemming plaatsen van uw quotes of aanbevelingen op de website.

Persoonsgegevens worden door Tang Recruitment verwerkt (waaronder wordt verstaan, opgeslagen, gebruikt, gedeeld met derden en alle overige handelingen met betrekking tot persoonsgegevens) indien en voor zover dit gebeurt met uw toestemming of indien en voor zover dat noodzakelijk is:

a) Om uitvoering te geven aan een door u bij Tang Recruitment ingediend contactverzoek, een tussen u en Tang Recruitment gesloten overeenkomst dan wel de behandeling van uw verzoek tot het sluiten van zodanige overeenkomst.

De door u aan Tang Recruitment verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt voor de doeleinden waarvoor u deze persoonsgegevens hebt verstrekt, bijvoorbeeld om uw contactverzoek of verzoek tot het sluiten van een overeenkomst te kunnen behandelen of om een met u gesloten overeenkomst te kunnen uitvoeren. Indien u een overeenkomst met Tang Recruitment hebt gesloten, worden de door u verstrekte persoonsgegevens uitsluitend verwerkt indien en voor zover dat voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst noodzakelijk is. Indien u zich bijvoorbeeld als kandidaat inschrijft bij Tang Recruitment, worden uw persoonsgegevens verwerkt en gedeeld met potentiële opdrachtgevers voor zover nodig is om u als kandidaat aan werk te kunnen helpen. Dit gebeurt zoveel mogelijk met uw expliciete voorafgaande toestemming, echter kan deze toestemming ook impliciet besloten liggen in de overeenkomst die u als kandidaat met Tang Recruitment bent aangaan (uw inschrijving). Op verzoek van opdrachtgevers van Tang Recruitment worden curricula vitae van kandidaten uit databanken die voor Tang Recruitment toegankelijk zijn, met opdrachtgevers gedeeld zonder dat daarvoor voorafgaand expliciete toestemming aan de betreffende kandidaat wordt gevraagd, zulks omdat deze persoonsgegevens algemeen toegankelijk zijn. Omgekeerd worden uw persoonsgegevens, als u opdrachtgever van Tang Recruitment bent, gedeeld met bij Tang Recruitment ingeschreven kandidaten voor zover nodig is om potentieel geschikte matches met kandidaten tot stand te kunnen brengen. Indien een kandidaat door tussenkomst van Tang Recruitment een arbeidsovereenkomst met een opdrachtgever van Tang Recruitment aangaat, worden alle voor die tewerkstelling relevante persoonsgegevens van de kandidaat gedeeld met de betreffende opdrachtgever en omgekeerd.

b) Om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld het voldoen aan een bevel van overheidswege of het voldoen aan de fiscale verplichtingen van Tang Recruitment.

c) Voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tang Recruitment of van een derde, behalve wanneer uw belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.

Onder gerechtvaardigde belangen worden bijvoorbeeld begrepen het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Tang Recruitment of derden, bijvoorbeeld in verband met het gebruik van de website. Voorts worden onder gerechtvaardigde belangen begrepen het verwerken (waaronder het opslaan mede begrepen) van uw persoonsgegevens door de hostingprovider van Tang Recruitment om de website en e-mailvoorzieningen van Tang Recruitment te kunnen exploiteren, de exploitant van door Tang Recruitment gebruikte cloud-software voor de opslag van data (zoals OneDrive) en het delen van uw persoonsgegevens, waaronder naam en adresgegevens, met een boekhoudkantoor om de administratie en boekhouding van Tang Recruitment te kunnen verzorgen. Ook werkt Tang Recruitment samen met een externe webbeheerder en extern marketingbureau die/dat, voor zover noodzakelijk of onontkoombaar, toegang zou kunnen verkrijgen tot de middels de website door u opgegeven persoonsgegevens.

Toegang tot persoonsgegevens

In alle gevallen geldt dat uitsluitend daartoe geautoriseerde medewerkers van Tang Recruitment toegang hebben tot uw persoonsgegevens en uitsluitend voor zover dat nodig is ter uitvoering van de aan hen opgedragen taken. Dit geldt ook ten aanzien van derden aan wie Tang Recruitment persoonsgegevens verstrekt zoals hierboven beschreven. De personen die onder verantwoordelijkheid van Tang Recruitment vallen, evenals door Tang Recruitment ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren. Voor zover Tang Recruitment de verwerking van persoonsgegevens uitbesteedt aan een derde partij, zal Tang Recruitment de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd. Zulke stappen omvatten, indien en voor zover dat volgens de wet is vereist, het hanteren van een verwerkersovereenkomst met dergelijke ontvangers om te zorgen dat zij dezelfde of vergelijkbare technische en organisatorische maatregelen treffen als Tang Recruitment, zodat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Europese Economische Ruimte

Tang Recruitment slaat uw persoonsgegevens op binnen de Europese Economische Ruimte (“EER”). Het kan echter voorkomen dat bepaalde persoonsgegevens die Tang Recruitment verzamelt, worden doorgegeven aan of opgeslagen buiten de EER omdat een externe dienstverlener van Tang Recruitment daar gevestigd is. Wanneer hiervan sprake is, draagt Tang Recruitment er zorg voor dat de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER gebeurt op een veilige en rechtmatige wijze. Tang Recruitment zal in dat verband dan ook de noodzakelijke stappen ondernemen om te garanderen dat uw persoonsgegevens voldoende worden beschermd.

Bijzondere persoonsgegevens

Naast “normale persoonsgegevens” verwerkt Tang Recruitment soms mogelijk ook zogenoemde bijzondere persoonsgegevens, namelijk gegevens over de gezondheid en medische gegevens van kandidaten. Dit is van belang om te beoordelen in hoeverre de kandidaat geschikt is voor de betreffende functie en zodoende de vitale belangen van de betrokken persoon te beschermen. Tenzij de betreffende kandidaat daartoe onder omstandigheden niet in staat is, verwerkt Tang Recruitment deze bijzondere persoonsgegevens uitsluitend met uitdrukkelijke toestemming van de kandidaat.

Cookies die Tang Recruitment gebruikt

Tang Recruitment gebruikt functionele en analytische cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat. Cookies met slechts een technische functionaliteit (functionele cookies) zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te kunnen optimaliseren.

Middels analytische cookies verzamelt Tang Recruitment gegevens voor onderzoek teneinde een beter inzicht te krijgen in het gebruik van de website door de bezoekers daarvan. In dat kader maakt Tang Recruitment gebruik van Google Analytics om te helpen analyseren op welke wijze de website wordt gebruikt door logboekgegevens en bezoekersgedrag op de website in anonieme vorm te verzamelen. Het IP-adres van de bezoekers wordt echter gemaskeerd, er is een verwerkersovereenkomst aangegaan met Google en er wordt geen data doorgestuurd voor aanvullende Google-diensten.

U kunt het gebruik van cookies voorkomen of beperken door de juiste instellingen in de internetbrowser te selecteren. Indien u het gebruik van cookies beperkt, is het echter mogelijk dat de functionaliteiten van de website niet optimaal kunnen worden benut.

Uw rechten

U heeft het recht om Tang Recruitment te verzoeken om inzage, wissing en rectificatie van uw persoonsgegevens alsook om beperking van de u betreffende verwerking. Voorts heeft u het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de van u verkregen toestemming, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of in geval u in een ander land dan Nederland woonachtig of gevestigd bent, de toezichthoudende autoriteit aldaar.

Bewaren van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door Tang Recruitment slechts bewaard voor zolang dat gelet op de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen, noodzakelijk is. Tang Recruitment legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Contact

Voor vragen over deze privacyverklaring of vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Tang Recruitment, kunt u contact opnemen met Tang Recruitment. Tang Recruitment helpt u graag indien u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Tang Recruitment of indien u uw persoonsgegevens wilt wijzigen of verwijderen.

Tang Recruitment B.V.
Weena 1105
3013AL te Rotterdam

E-mail: jason@tangrecruitment.nl
Tel: +31 6 21 49 31 38