Algemene voorwaarden Tang Recruitment B.V.

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter beginnend, in de navolgende betekenis gebruikt.

 1. Tang Recruitment: Tang Recruitment B.V., de gebruiker van deze algemene voorwaarden, kantoorhoudende aan Weena 1105, 3013AL te Rotterdam.
 2. Opdrachtgever: ieder(e) rechtspersoon, dan wel natuurlijk persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, te wiens behoeve Tang Recruitment een of meerdere Wervingsopdrachten uitvoert, dan wel daartoe een aanbod van Tang Recruitment heeft ontvangen.
 3. Partijen: Tang Recruitment en de Opdrachtgever gezamenlijk.
 4. Wervingsopdracht: de overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Tang Recruitment zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het, in de meest ruime zin des woords, zoeken, voordragen en/of voorstellen van een of meerdere Kandidaten (werving en selectie).
 5. het kader van een Wervingsopdracht door Tang Recruitment voor de Opdrachtgever wordt gezocht, aan de Opdrachtgever wordt voorgedragen en/of voorgesteld met het oog op het verrichten van werkzaamheden voor de Opdrachtgever.
 6. Gelieerde Onderneming: ieder(e) natuurlijk persoon, rechtspersoon, maatschap, vennootschap onder firma, coöperatie, of commanditaire vennootschap die, direct dan wel indirect, verbonden is aan de Opdrachtgever. Hieronder worden in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen, vennootschappen behorende tot dezelfde groep of hetzelfde concern als de Opdrachtgever, deelnemingen en joint ventures van de Opdrachtgever, alsmede andere Partijen waarmee de Opdrachtgever een samenwerkingsverband is aangegaan.
 7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Tang Recruitment en iedere tussen Partijen tot stand gekomen Wervingsopdracht.
 2. Indien de Opdrachtgever eenmaal een Wervingsopdracht aan Tang Recruitment heeft verstrekt, zijn deze algemene voorwaarden tevens van toepassing op latere Wervingsopdrachten zonder dat Tang Recruitment gehouden is deze algemene voorwaarden steeds opnieuw aan de Opdrachtgever ter hand te stellen.
 3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Wervingsopdracht als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD, TOTSTANDKOMING EN UITVOERING VAN WERVINGSOPDRACHTEN

 1. Elk aanbod van Tang Recruitment tot het aangaan van een Wervingsopdracht is vrijblijvend. Tang Recruitment kan zijn aanbod tot onverwijld, althans zo spoedig mogelijk na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog herroepen.
 2. De Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van Tang Recruitment dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
 3. Een Wervingsopdracht komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat Tang Recruitment de Wervingsopdracht per e-mail aan de Opdrachtgever heeft bevestigd.
 4. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid wordt een Wervingsopdracht tevens geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Tang Recruitment met kennelijke instemming van de Opdrachtgever met de uitvoering van de Wervingsopdracht is aangevangen. Van een dergelijke aanvang is sprake zodra Tang Recruitment een of meerdere Kandidaten aan de Opdrachtgever voorstelt of voordraagt, ongeacht de omstandigheden waaronder en het doel waarmee dat gebeurt en ongeacht het uiteindelijke resultaat van de voorstellen of voordrachten.
 5. Tang Recruitment verbindt zich om zich naar beste inzicht en conform de normen van goed vakmanschap in te spannen bij het zoeken, voordragen en voorstellen van Kandidaten.
 6. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan referenties in te winnen zonder voorafgaande toestemming van de Kandidaat.
 7. Het is Tang Recruitment te allen tijde toegestaan om de uitvoering van een Wervingsopdracht geheel of gedeeltelijk aan derden over te laten.
 8. Tang Recruitment kiest Kandidaten aan de hand van de hem bekende hoedanigheden en kundigheden van de voor de werkzaamheden beschikbare Kandidaten enerzijds en van de door Opdrachtgever aan Tang Recruitment verstrekte inlichtingen betreffende de te verrichten werkzaamheden anderzijds. Tang Recruitment is voor het overige geheel vrij in de keuze van Kandidaten, zulks steeds zoveel mogelijk in goed overleg met Opdrachtgever.
 9. Bij de werving en het selecteren van Kandidaten laat Tang Recruitment zich, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, uitsluitend leiden door redelijkerwijs te stellen functionele eisen. Ter voorkoming van het maken van ongeoorloofd onderscheid, in het bijzonder naar godsdienst, leeftijd, ras of welke andere ongeoorloofde grond dan ook, zullen niet-functierelevante eisen bij het verstrekken door de Opdrachtgever van inlichtingen betreffende de op te dragen werkzaamheden, niet kunnen worden gesteld, noch zullen deze door Tang Recruitment worden gehonoreerd.

ARTIKEL 4. | OPZEGGING DOOR TANG RECRUITMENT

Tang Recruitment is gerechtigd tot eenzijdige opzegging van de Wervingsopdracht op ieder moment, in geval Tang Recruitment van mening is niet aan de eisen van de Opdrachtgever te kunnen voldoen.

ARTIKEL 5. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER

 1. De Opdrachtgever zal Tang Recruitment op diens verzoek alle gegevens en inlichtingen verschaffen, die voor de opzet en uitvoering van de Wervingsopdracht noodzakelijk zijn, en stelt Tang Recruitment tevens wat het overige betreft, in de gelegenheid de Wervingsopdracht naar behoren uit te voeren.
 2. De Opdrachtgever dient Tang Recruitment steeds alle voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever verleent Tang Recruitment reeds bij voorbaat alle bevoegdheden en autorisaties welke nodig zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Wervingsopdracht.

ARTIKEL 6. | EXCLUSIVITEIT

Indien tussen Partijen wordt overeengekomen dat er sprake is van een exclusieve Wervingsopdracht, is de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de Wervingsopdracht gehouden alle activiteiten ten aanzien van de werving en selectie van kandidaten, te laten uitvoeren door Tang Recruitment. Voorts zal Tang Recruitment in geval van een exclusieve Wervingsopdracht, voorgedragen Kandidaten gedurende de duur van de sollicitatieprocedure niet bij andere opdrachtgevers presenteren. Indien kandidaten zich rechtstreeks of via andere bronnen bij de Opdrachtgever melden, worden deze doorverwezen naar Tang Recruitment zodat ze kunnen worden opgenomen in de procedure.

ARTIKEL 7. | GARANTIEREGELING

 1. Indien de arbeidsovereenkomst tussen de Opdrachtgever en een door Tang Recruitment geworven Kandidaat wordt beëindigd binnen de eventuele proeftijd die bedongen is in die arbeidsovereenkomst, zal Tang Recruitment jegens de Opdrachtgever de verplichting hebben eenmalig kosteloos een andere Kandidaat voor dezelfde wederom ontstane vacature voor te dragen. Deze verplichting geldt uitsluitend nadat door de Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen aan Tang Recruitment zijn voldaan en onder voorwaarde dat Tang Recruitment in redelijkheid in staat is vast te stellen, op grond van de van alle betrokkenen te verkrijgen informatie, dat de Opdrachtgever ter zake de vroegtijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst met de Kandidaat geen verwijt treft. Slechts eventuele extra kosten die nog gemaakt worden, zoals specifieke wervingscampagnes, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. De garantieregeling als bedoeld in het vorige lid vervalt indien de Opdrachtgever via andere wervingskanalen een vervangende Kandidaat in dienst neemt, dan wel indien Tang Recruitment binnen twee maanden na het eindigen van de in het vorige lid bedoelde arbeidsovereenkomst niet in staat is geweest een vergelijkbare Kandidaat voor te dragen. Dit ontslaat de Opdrachtgever evenwel niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Tang Recruitment. In geval van enige aanpassing in het functieprofiel, geldt dat sprake is van een nieuwe, reguliere Wervingsopdracht. De garantieregeling is éénmalig per Wervingsopdracht waarvoor door de Opdrachtgever aan Tang Recruitment is betaald. Nadat gebruik is gemaakt van de garantieregeling, vervalt deze voor de betreffende Wervingsopdracht.

ARTIKEL 8. | RELATIEBEDING

 1. Het bepaalde in de volgende leden van dit artikel vindt geen toepassing in geval de Kandidaat, naar aanleiding van een reeds uitgevoerde en geslaagde Wervingsopdracht, met de Opdrachtgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan, e.e.a. mits de Opdrachtgever niet in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Tang Recruitment uit hoofde van die Wervingsopdracht.
 2. Het is de Opdrachtgever, alsook een aan de Opdrachtgever Gelieerde Onderneming, zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van Tang Recruitment, niet toegestaan om binnen 12 maanden nadat een Kandidaat door Tang Recruitment is voorgesteld aan, aangeboden bij of in contact is gebracht met de Opdrachtgever, deze Kandidaat in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect via een andere partij dan Tang Recruitment voor zich te laten werken, tenzij de Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Tang Recruitment heeft betaald in verband met de werving van de Kandidaat. De termijn van 12 maanden vangt aan op het moment dat tussen Tang Recruitment of Kandidaat enerzijds en Opdrachtgever anderzijds, voor het laatst contact is geweest in het kader van een Wervingsopdracht.
 3. Voorts is het de Opdrachtgever niet toegestaan om gegevens van een door Tang Recruitment voorgestelde of aangeboden Kandidaat zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Tang Recruitment aan een derde (waaronder mede begrepen aan de Opdrachtgever Gelieerde Ondernemingen) bekend te maken, tenzij de Opdrachtgever een redelijke vergoeding aan Tang Recruitment heeft betaald in verband met de werving van de Kandidaat.
 4. Onder een redelijke vergoeding als in de vorige leden bedoeld, wordt verstaan de uitdrukkelijk overeengekomen wervingsfee, of bij gebreke van een dergelijke vaststelling, de gebruikelijke door Tang Recruitment gehanteerde wervingsfee. Deze vergoeding wordt geacht een redelijke vergoeding te zijn als bedoeld in artikel 9a lid 2 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.
 5. In geval de Opdrachtgever het bepaalde in de vorige leden van dit artikel overtreedt, is hij een direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte € 10.000,- (zegge: tienduizend euro) per overtreding en € 1.000,- (zegge: duizend euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Betaling van de verschuldigde boetes ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn overige verplichtingen die uit dit artikel voortvloeien. Het bepaalde in dit lid laat voorts het recht van Tang Recruitment onverlet om vergoeding van de volledige door hem geleden schade te vorderen.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

 1. Tang Recruitment is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit een Wervingsopdracht indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht).
 2. Indien de overmachtsituatie de nakoming van de verplichtingen van Tang Recruitment blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Wervingsopdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | DERDENWERKING

 1. Ingeval Opdrachtgever binnen 12 maanden na de datum van voordracht van een Kandidaat alsnog met deze Kandidaat een arbeidsovereenkomst, of een andersoortige overeenkomst aangaat, hetzij voor de in de Wervingsopdracht genoemde, hetzij voor een andersoortige functie, wordt de aldus gesloten (arbeids)overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen dankzij de inspanningen van Tang Recruitment. In dit geval is de Opdrachtgever de wervingsfee verschuldigd conform artikel 11.
 2. Het bepaalde in lid 1 geldt ook indien met de Kandidaat een (arbeids)overeenkomst wordt aangegaan door een aan de Opdrachtgever Gelieerde Onderneming. De Opdrachtgever is jegens Tang Recruitment gehouden om hiervan uiterlijk binnen één week na de totstandkoming van de (arbeids)overeenkomst mededeling te doen aan Tang Recruitment op straffe van een verbeurte van een boete van een bedrag gelijk aan de helft van de verschuldigde wervingsfee en onverminderd de verschuldigdheid van de wervingsfee als zodanig.

ARTIKEL 11. | WERVINGSFEE & BETALINGSVOORWAARDEN

 1. De Opdrachtgever is na het door hem geschikt bevinden van de Kandidaat, de uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen overeengekomen wervingsfee aan Tang Recruitment verschuldigd. Deze vergoeding bedraagt, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders overeengekomen, het uitdrukkelijk overeengekomen percentage van het bruto jaarsalaris van de Kandidaat, inclusief vakantiegeld, 13e maand en overige emolumenten, op fulltimebasis. De betaling daarvan is, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, opeisbaar op het moment dat de tewerkstelling van de Kandidaat bij de Opdrachtgever is aangevangen (de eerste werkdag). De wervingsfee is exclusief btw.
 2. De Opdrachtgever is gehouden om de door Tang Recruitment ingediende factuur te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 3. Tang Recruitment is gerechtigd de aan de Opdrachtgever toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem ter beschikking te stellen.
 4. De Opdrachtgever dient te betalen zonder enig beroep op opschorting of verrekening.
 5. Indien de factuur niet binnen de betalingstermijn is voldaan, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is hij over het openstaande bedrag een rente van 2% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als een volledige maand wordt aangemerkt.
 6. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 12. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Tang Recruitment is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de Wervingsopdracht op te schorten of de Wervingsopdracht met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Wervingsopdracht niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na totstandkoming van de Wervingsopdracht Tang Recruitment ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Tang Recruitment in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op hem van toepassing is verklaard, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Tang Recruitment gerechtigd om de Wervingsopdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Tang Recruitment op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.
 4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Tang Recruitment ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Wervingsopdracht lijdt, te vergoeden.
 5. Indien Tang Recruitment de Wervingsopdracht ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 13. | GEHEIMHOUDING EN PRIVACY

 1. Alle informatie van welke aard dan ook die door Tang Recruitment in het kader van een Wervingsopdracht aan de Opdrachtgever wordt verstrekt, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. De Opdrachtgever is verplicht om de hoogste mate van geheimhouding met betrekking tot die informatie in acht te nemen en is voorts gehouden om alle noodzakelijke maatregelen en voorzieningen te treffen om openbaring van die informatie aan derden te voorkomen.
 2. Indien de onderhandelingen tussen Partijen niet resulteren in een Wervingsopdracht, dan zal de Opdrachtgever de hoogste mate van geheimhouding in acht nemen ten aanzien van de in het kader daarvan door Tang Recruitment verstrekte informatie van welke aard dan ook. De Opdrachtgever zal die informatie nimmer verstrekken aan derden. De Opdrachtgever zal daarnaast niet gerechtigd zijn om op enige wijze gebruik te maken van deze informatie. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Tang Recruitment alle bedoelde informatie, voor zover Schriftelijk of anderszins vastgelegd, per direct te vernietigen of te verwijderen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden de toepasselijke wettelijke privacyregels te eerbiedigen met betrekking tot door Tang Recruitment, in het kader van een Wervingsopdracht, verstrekte persoonsgegevens van Kandidaten.

ARTIKEL 14. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

 1. Tang Recruitment is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 2. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn keuze voor een bepaalde Kandidaat. Tang Recruitment is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan in verband met de omstandigheid dat om welke reden en op welk moment dan ook, blijkt dat de Opdrachtgever een onjuiste keuze voor een bepaalde Kandidaat heeft gemaakt. Dit geldt tevens voor het geval een Kandidaat zich op enig moment en om welke reden dan ook terugtrekt. Tang Recruitment is nimmer partij bij de arbeidsovereenkomst tussen Kandidaten en de Opdrachtgever. Ter zake de totstandkoming en uitvoering van de bedoelde arbeidsovereenkomst aanvaardt Tang Recruitment geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Tang Recruitment verbindt zich jegens de Opdrachtgever te allen tijde slechts tot een inspanningsverbintenis en kan nimmer garanderen dat een geschikte Kandidaat wordt gevonden, voorgedragen of voorgesteld.
 4. Tang Recruitment is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde winst, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie, immateriële schade en overige gevolgschade.
 5. Mocht Tang Recruitment aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Tang Recruitment te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Tang Recruitment hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Tang Recruitment ter zake vervalt.
 6. Indien Tang Recruitment ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch enige aansprakelijkheid draagt, is die aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Wervingsopdracht, althans tot dat gedeelte van de Wervingsopdracht waarop de aansprakelijkheid van Tang Recruitment betrekking heeft.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Tang Recruitment van zijn eventuele aanspraken en aanspraken van derden voor schade waarvan de oorzaak aan anderen dan Tang Recruitment toerekenbaar is. Indien Tang Recruitment uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Tang Recruitment zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Tang Recruitment, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Tang Recruitment en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
 8. De aansprakelijkheidsbeperkende clausules in deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de directeur van Tang Recruitment.

ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN

 1. Tang Recruitment is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit een Wervingsopdracht aan een derde over te dragen.
 2. Op elke Wervingsopdracht en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 3. Alvorens in geval van geschillen een eventueel beroep te doen op de rechter, zijn Partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Tang Recruitment wordt aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen.